October 03, 2017

TELUGU YEARS

SL NO
TELUGU
ENGLISH
1
 ప్రభవ 
Prabhava
2
 విభవ 
Vibhava
3
 శుక్ల 
Sukla
4
ప్రమోదూత  
Promodutha
5
 ప్రజోత్పతి 
Prajotpathi
6
 అంగిరస 
Angirasa
7
 శ్రీముఖ 
Srimukha
8
 భావ 
Bhava
9
 యువ 
Yuva
10
 ధాత 
Dhatha
11
 ఈశ్వర 
Eeshwara
12
 బహుధాన్య 
Bahudhanya
13
 ప్రమాది 
Pramadi
14
 విక్రమ 
Vikrama
15
వృష  
Vrisha
16
 చిత్రభాను 
Chitrabhanu
17
 స్వభాను 
Swabhanu
18
 తారాణ
Tarana
19
పార్థివ  
Pardhiva
20
 వ్యయ 
Vyaya
21
 సర్వజిత్తు 
Sarvajittu
22
సర్వధారి  
Sarwadhari
23
 విరోధి 
Virodhi
24
 వికృతి 
Vikruthi
25
 ఖర 
Khara
26
 నందన 
Nandana
27
 విజయ 
Vijaya
28
 జయ 
Jaya
29
 మన్మధ 
Manmadha
30
 దుర్ముఖి 
Durmukhi
31
హేవిళంబి  
Hyvalami
32
 విళంబి 
Vilambi
33
 వికారి 
Vikari
34
 శార్వరి 
Sarvari
35
 ప్లవ 
Plava
36
 శుభకృతు 
Subhakrutu
37
 శోబాకృతు 
Shobakrutu
38
 క్రోధి 
Krodhi
39
 విశ్వావసు 
Viswavasu
40
 పరాభవ 
Parabava
41

 ప్లవంగ 
Plavanga
42
 కీలక 
Kelaka
43
 సౌమ్య 
Sowmya
44
 సాధారణ 
Sadharana
45
 విధోదికృతు 
Vidhodikrutu
46
 పరీధావి 
Paridhavi
47
 ప్రమాదీచ 
Pramadhicha
48
 ఆనంద 
Ananda
49
 రాక్షస 
Rakshasa
50
 నల 
Nala
51
 పింగళ 
Pingala
52
 కాళయుక్తి 
Kalayukti
53
 సిద్దర్థి 
Sidhardhi
54
రౌద్రి  
Roudhri
55
 దుర్మతి 
Durmathi
56
 దుందుభి 
Dundhubi
57
 రుధిరోద్గారి 
Rudhirodgari
58
 రక్తాక్షి 
Rakthakshi
59
 క్రోధన 
Krodhana
60
 అక్షయ 
akshaya


Post a Comment

Recipe by Ingredients

Abalone (2) Acron Squash (2) Almonds (39) Apples (77) Apricots (13) Arbi - Chema Dumpa (7) Artichoke (4) Asafoetida (1) Ash Gourd - Budida Gummadi (8) Asparagus (8) Avocado (25) Baby Corn (4) Bachchali (2) Bacon (10) Bael Fruit (1) Bamboo (2) Banana (53) Banana Flower (4) Banana Stem (5) Barbecue (7) Barley (5) Bean Curd (3) Beauty tips (2) Beer (2) Beetroot (31) Besan - Senaga Pindi (11) Biscuits (21) Bitter Gourd - Kakarakaya (17) Black Eyed Peas (3) Blackberries (2) Blue Berries (5) Bottle Gourd - Sorakaya (24) Brandy (2) Bread (95) Brinjal - Vankaya (52) Broad beans - Chikkudu Kaya) (9) Broccoli (10) Burma (6) Butter Milk (7) Butternut Squash (1) Cabbage (40) Cakes (103) Camembert (1) Canapes (1) Capers (4) Capsicum (31) Carrot (86) Cashew nuts (6) casserole (5) Cauliflower (39) Celery (10) Chaat (7) Champagne (2) Chana (3) Channa dal (16) Cheese (80) Chenna (1) cherries (13) Chestnut (3) Chicken (148) Chinese Leaves (1) Chives (1) Chocolate (62) Chow chow (5) Chutney's (110) Clam (1) Cluster Beans - Goru Chikkudau (9) Coffee (4) Cola (1) Cookies (72) Coorg (2) Coriander leaves - Kothimeera (4) Corn (37) corn flakes (3) Cornmeal (1) Courgette (3) Couscous (1) Crab (16) Cranberries (5) Cream (10) Cucumber - Dosakaya (33) cumin power (1) Cup Cakes (1) Curd (5) Curd - Perugu (46) Curry leaves - Karivepaku (3) Custard (2) Dal (33) Dashi (1) Dates (16) Desserts (293) Diabetic Recipes (18) Dip (8) Double beans (1) Dried bonito flakes (1) Drinks and Juices (136) Drumstick - Mullakkaya (19) Dry Fruit (10) Dry Ginger - Sonti (3) Duck (4) Egg Recipes (96) Eggless (2) eggs (54) fenugreek (12) Figs (3) Fish (96) Flattened Rice- Atukulu (17) flax (2) French Beans (15) Fusion (1) Gherkin - Dondakaya (11) Gin (5) ginger (13) Goose Berry - Usiri Kaya (8) grapes (11) Green Chillies (11) Green Gram (11) Green Gram - Pesalu (3) Green Peas (35) Guava (2) Hair oil (2) Halloumi cheese (1) Halwa (33) Harar (1) Hazel nuts (1) Herbs (11) Homemade Chocolates (2) Honey (4) Horse Gram Dal - Ulavalu (3) Ice Creams (37) Idli Varieties (22) Importance of food (3) Jack fruit (16) jowar (6) kabuli chana (4) Kabuli chana (5) Kamanchi aku - Manathakkali leaves (1) Kasha (1) kebabs (1) Kelp (1) Kiwi Fruit (4) Kulfi (3) Lasagna (1) leafy vegetables (11) Lemon (25) Lettuce (3) Lima Beans (3) Linseed (1) Litchis (2) Lobster (7) Lotus stem (3) Maan kochu - Country Colocasia (1) Macaroni (10) Macaroons (2) Mangetouts (1) Mango (70) Maple (2) Marinade (1) Milk (6) Milk Shakes (1) Milkmaid (3) Millets (7) Mint (10) Miso (1) Mixed Vegetables (42) Moong dal (25) Moose (1) muesli (1) Muffins (10) Murabba (9) Mushroom (55) Mussels (7) Mutton (109) Nectarines (1) Non vegetarian dishes (465) Noodles (41) Oats (39) Okra - Bendakaya (25) One pot meal (1) onions _ Ulli paya (20) Orange (28) Orange curacao (2) Oyster (3) Panasa Pottu (3) Pancakes (6) Paneer (38) Papad (1) Papaya (10) Parsley (6) Parwal (1) Passion Fruit (4) pasta (35) Peaches (20) Peanut (16) Peanut Butter (3) Pears (8) Pecan (3) Pine apple (37) Pista (2) Pizza (7) Plum (8) pomegranate (4) Ponna gamti Kura (3) Poppy seeds - Gasagasalu (3) Pork (48) Potato (143) Prawns (83) Prunes (2) Pudding (36) Puffed Rice - Maramaralu (2) Radish - Mullangi (16) Ragi (10) Raisins (10) Raita (22) Rajma (5) Raspberries (20) Raw Banana (19) Rawa (22) Red Beans (5) Red Pumpkin - Gummadi (28) Red Sorrel leaves - Gongura (5) Rhubarb (2) Rice Flour (2) Ridge Gourd - Beera kaya (11) Roasted channa dal (5) Rum (6) Runner beans (1) Sabja seeds (2) Sago - Saggu Biyyam (6) Sake (1) Sardine (2) sau (1) Scallops (6) Schnapper (2) Semya (14) Sesame seeds (6) Snake Gourd - Potla Kaya (6) Snow peas (1) Soups (143) Soya (13) Spaghetti (6) Spanish (12) Spinach (48) Split peas (1) Spring Onion (5) Sprouts (10) Squid - Calamari (6) Straw Berry (26) Sushi (1) Swedish (3) Sweet Potato - Chilakada Dumpa (16) sweets (32) Syrups (4) Taati Munjalu (1) Tamarind (8) Tandoor (1) Teasel Gourd - Aakakarakaya (2) telaga pindi (3) Telugu (3) Telugu recipes (42) Tender Tamarind leaves - Chinta Chiguru (3) Thailand (36) Thotakura Kadalu (3) Tinda (2) tofu (10) Tomato (98) Topiaca - Pendalam (2) Traditional (1) Turnip (6) Urad dal (7) Vadiyalu (20) Vodka (2) Waffles (4) Walnut (17) Wanton sheets (1) Water Chestnuts (3) water melon (7) Watercress (2) Whisky (1) Wine (8) Yam - Kanda (13) Zucchini (10)

MANDARIN COMBINATION

Ingredients: Oil - 2 tbsp Onion - 1 (chopped) Garlic cloves - 2 (minced) Green pepper - 1 (cut into thin strips) Cooked pork or chicke...